جمعه 3 فروردين 1397   13:41:01
کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 835902
تعداد بازديد از سايت: 62564586
تعداد بازديد زيرپورتال: 835902
اين زيرپورتال امروز: 115
در امروز: 12241
اين صفحه امروز: 115
دوشنبه 30 آذر 1394

ليست پايان نامه هاي رشته شيعه شناسي
رديف
شماره رساله
عنوان - پديدآور - مشخصات
۱
شيعه شناسي۱۳
آسيب شناسي اجتماعي عزاداراي هاي شيعيان (مورد مطالعه جوانان شهر اصفهان)/ امير پرچمي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره کريم خان محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۲
شيعه شناسي۱۸
الاهيات اجتماعي شيعه در آثار امام خميني/ محمدياسر شافعيان.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۳
شيعه شناسي۳۶
بررسي آراء اجتماعي دکتر سيدحسين نصر/ ناصر اکبريان رستاقي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۴
شيعه شناسي۶۳
بررسي آراء کلام اجتماعي امام موسي صدر/ سميرا علمدار علي اکبري.- به راهنمايي حميدرضا شريعتمداري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۵
شيعه شناسي۵۸
بررسي آيين شيعي بر ميزان مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه قم/ اميد کرد.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۶
شيعه شناسي۳
بررسي ابعاد مختلف عدالت اجتماعي در نهج البلاغه؛ حقوقي، سياسي و اقتصادي/ علي اصغر احمدي.- به راهنمايي محمدجواد نجفي.- با مشاوره علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۷
شيعه شناسي۲۰
بررسي ابعاد مختلف مساله مدارا در متون ديني/ محمدعلي پيلتن.- به راهنمايي محمدهادي مفتح.- با مشاوره محمدتقي دياري بيدگلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۸
شيعه شناسي۴۶
بررسي اصلاحات اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه/ مهدي عبدي.- به راهنمايي محمدجواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۹
شيعه شناسي۲۴
بررسي الاهيات اجتماعي با تاکيد بر کتاب جامعه و تاريخ استاد شهيد مرتضي مطهري (ره)/ فياض رستمي يکتا.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره سليمان خاکبان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۱۰
شيعه شناسي۳۰
بررسي اوضاع جريان‌هاي عمده شيعي در عراق معاصر/ مسلم طاهري کل کشوندي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره حسن تلاشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۱۱
شيعه شناسي۸۰
بررسي اوضاع فرهنگي و اجتماعي شيعيان نيجريه پس از انقلاب اسلامي ايران/ مستانه منصوري پارسا.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۱۲
شيعه شناسي۲
بررسي بهداشت محيط زيست در متون شيعي/ محسن ساداتي پايين رودپشتي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۱۳
شيعه شناسي۸۲
بررسي تاثير آموزه‌هاي شيعي در امنيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران/ جمشيد شيري.- به راهنمايي محمود تقي‌زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۴.
۱۴
شيعه شناسي۷۸
بررسي تاثير تشيع بر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي در ايران عصر حاضر/ مستانه حيدري.- به راهنمايي حسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي( گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۱۵
شيعه شناسي۵
بررسي تاثير کتاب عبقات الانوار در کلام شيعه اماميه/ محسن فتحي.- به راهنمايي احمد عابدي.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۱۶
شيعه شناسي۵۰
بررسي تاثير مدارهاي مذهبي سلاطين آل بويه در گسترش تشيع و رشد جامعه شيعي/ حکيمه روزبهي مفرد.- به راهنمايي غلامحسين اعرابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۱۷
شيعه شناسي۵۴
بررسي تاثير نهادهاي آموزشي بر هويت شيعي ايرانيان در دوره پهلوي اول و دوم/ مهدي دلبند.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۱۸
شيعه شناسي۶۵
بررسي تاريخ پيدايش و رواج تشيع در استان کرمانشاه تا عصر صفويه/ شهزاد نقدي.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۱۹
شيعه شناسي۲۵
بررسي تحليلي نقش انسان بر طبيعت از منظر قرآن و روايات شيعي/ محمد اسماعيلي.- به راهنمايي غلامحسين اعرابي.- با مشاوره علي احمد ناصح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۲۰
شيعه شناسي۵۹
بررسي تطبيقي انديشه‌هاي سيدشرف‌الدين جبل عاملي و شيخ محمود شلتوت پيرامون وحدت اسلامي/ حسن ظفري.- به راهنمايي غلامحسين اعرابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۱
شيعه شناسي۶۷
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني (ره) و مفتيان وهابي پيرامون زن/ فاطمه رئوفي تبار.- به راهنمايي مهدي فرمانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۲
شيعه شناسي۳۲
بررسي تفصيلي روش‌هاي تحقيق در شيعه‌شناسي/ منوچهر ذوالفقاري.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره نعمت‌الله کرم اللهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۲۳
شيعه شناسي۷۰
بررسي توسعه مطالعات شيعه شناسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي/ سميه خاتمي.- به راهنمايي احمد بهشتي مهر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۴
شيعه شناسي۶۰
بررسي جامعه‌شناختي تغييرات سبک زندگي با تاکيد بر الگوي پوشش در دو دهه اخير ايران/ حميد دهقانيان.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۵
شيعه شناسي۳۵
بررسي جامعه‌شناسي گسترش تشيع در آذربايجان دوره صفويه تا قاجاريه/ سعيد رمضان پوريان نوين.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۲۶
شيعه شناسي۷۱
بررسي ديدگاه ابن تيميه درباره امامت و نقد آن از منظر علامه طباطبايي(ره)/ نرگس ناجي اصفهاني.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۷
شيعه شناسي۳۷
بررسي ديدگاه روشنفکران ديني معاصر در زمينه مولفه‌هاي جامعه شيعي/ علي اصغر فتحي.- به راهنمايي محمدحسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۲۸
شيعه شناسي۵۱
بررسي رابطه شيعيان با اهل کتاب در دوره صفوي/ مريم خزايي موغاني.- به راهنمايي محسن الويري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۲۹
شيعه شناسي۸
بررسي راهکار پيامبر اسلام (ص) در مبارزه با آداب و سنن جاهلي در مورد زنان و خرافات/ الياس تاو.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره محمدابراهيم ايزدخواه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۳۰
شيعه شناسي۴۵
بررسي روابط تشيع و تسنن در مناطق کردستان/ قهرمان بيگلري.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۱
شيعه شناسي۴۷
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي پيدايش بابيه در ايران شيعي/ مهدي زاهدي زرنقي.- به راهنمايي محسن الويري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۲
شيعه شناسي۸۳
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي موثر بر گسترش تشيع در استان فارس از قرن سوم تا پيدايش صفويه/ مصطفي عليزاده.- به راهنمايي قاسم جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۳
شيعه شناسي۴۸
بررسي سير تاريخي راههاي اثبات امام براي شيعيان اماميه تا قرن هفت هجري/ امير زماني سيني.- به راهنمايي قاسم جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۴
شيعه شناسي۳۹
بررسي شبکه وکالت امامان شيعه و تاثير آن بر حيات سياسي - اجتماعي شيعه از ديدگاه ساختارگرايي/ مهدي پاکيزه.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره محمدرضا جباري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۳۵
شيعه شناسي۸۱
بررسي شبهات رفتاري انبياء (ع) مذکور در قرآن با توجه به نظريه مشهور عصمت با توجه به نظريات متکلمين متقدم/ علي ابراهيم عابدي.- به راهنمايي عزت الله مولائي نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۶
شيعه شناسي۲۶
بررسي عصيان آدم (ع) از ديدگاه متکلمان شيعه/ حسن نادري.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۳۷
شيعه شناسي۱۷
بررسي علل پيدايش و گسترش کثرت گرايي ديني در دهه هاي اخير/ عبدالعظيم عبداله پور.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۳۸
شيعه شناسي۶۴
بررسي علل شيعه‌هراسي در غرب معاصر/ زهرا ثامني.- به راهنمايي احمد بهشتي مهر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۳۹
شيعه شناسي۲۸
بررسي علل گسترش غلو در جامعه از منظر متون ديني و متفکران شيعي/ اکبر مرادي.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۴۰
شيعه شناسي۱۹
بررسي عليت از ديدگاه فلسفه اسلامي با مسئله عدم جبر و تفويض از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام/ هادي موسوي.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۴۱
شيعه شناسي۴
بررسي فرايند تحديد نفوذ سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي/ اميد بابايي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره حسام الدين آشنا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۴۲
شيعه شناسي۱۲
بررسي کارکرد آموزه هاي کلامي مهدويت در حفظ هويت جامعه ي شيعي/ حبيب الله خالقي.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۴۳
شيعه شناسي۱۰
بررسي کارکردهاي اجتماعي دين در انديشه عالمان شيعي معاصر (امام خميني (ره)-علامه طباطبايي-مرتضي مطهري-علي شريعتي)/ مرتضي چنگيزي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره حسين شرف الدين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۴۴
شيعه شناسي۱۴
بررسي کارکردهاي دين در زندگي بشر از ديدگاه علماء و دانشمندان شيعي معاصر/ محمدرضا ابراهيم زاده.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره محسن جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۴۵
شيعه شناسي۵۵
بررسي کلام اجتماعي در آثار استاد محمدرضا حکيمي/ مهدي مرادي.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- با مشاوره سليمان خاکبان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۴۶
شيعه شناسي۷۶
بررسي کلام اجتماعي در آراء شهيد بهشتي/ زينب روح الامين.- به راهنمايي محسن الويري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۴۷
شيعه شناسي۲۷
بررسي مباحث کلام اجتماعي آيت الله جوادي آملي/ فرزاد اميري.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره محمدهادي مفتح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۴۸
شيعه شناسي۸۵
بررسي مباحث کلام اجتماعي استاد مصباح يزدي/ محمدعلي محمدپور فخرآبادي.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۴۹
شيعه شناسي۱۵
بررسي مساله تکامل عقول در جامعه مهدي موعود (عج)/ ابوالفضل حسيني.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۵۰
شيعه شناسي۵۶
بررسي مشي سياسي - اجتماعي امام علي بن الحسين عليه السلام/ محمود کرمي.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۵۱
شيعه شناسي۲۲
بررسي مفاهيم ولايت، امامت و خلافت با تاکيد بر آراء برخي از متفکران معاصر شيعي/ محمدمهدي حسيني.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي گرايش کلام شيعي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۵۲
شيعه شناسي۶
بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي استاد مطهري و دکتر شريعتي درباره نابرابري هاي اجتماعي/ فريبرز حيدري.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره حسين شرف الدين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۵۳
شيعه شناسي۸۴
بررسي موضوع عقل و کارکردهاي آن از ديدگاه شهيد مطهري و مصباح يزدي/ مرتضي مرادي بيرون.- به راهنمايي احمدرضا شاهرخي.- با مشاوره عسگر ديرباز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۵۴
شيعه شناسي۳۳
بررسي ميزان تاثير آموزه‌هاي شيعي بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه قم/ ياسر مرادي.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۵۵
شيعه شناسي۴۲
بررسي ميزان تاثير آموزه‌هاي شيعي در فرآيند جامعه‌پذيري کودکان ايراني/ علي اصغر نائيجي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۵۶
شيعه شناسي۴۴
بررسي ميزان تاثيرات آموزه‌هاي شيعه بر سبک زندگي گروه همسالان (مطالعه موردي دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه ناحيه ۴ قم)/ عبدالرحمان انصاري.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۵۷
شيعه شناسي۷
بررسي نقش حسينيه ي اعظم زنجان در ترويج دينداري در اين شهر (مطالعه موردي دسته ي عزارداري هشتم محرم اين حسينيه در سال ۱۳۸۷)/ علي هاشمي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره کريم خان محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۵۸
شيعه شناسي۶۸
بررسي نقش سيد جمال الدين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه/ جليل قاهري.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۵۹
شيعه شناسي۷۳
بررسي واکنش‌هاي سازمان روحانيت به تغييرات دستگاه قضايي در دوره رضاخان پهلوي/ مقداد باقرزاده ساري.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۶۰
شيعه شناسي۷۵
بررسي و تجزيه و تحليل اهداف اجتماعي انبياء از نگاه علامه طباطبايي و سيد محمود طالقاني/ مولود اميدي.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۶۱
شيعه شناسي۲۱
بررسي و تحليل آسيب هاي اجتماعي در ادعيه شيعي/ محمدرضا معروف خاني.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره غلامحسين اعرابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۶۲
شيعه شناسي۶۹
بررسي و تحليل واژه‌هاي اجتماعي قرآن کريم از ديدگاه انديشمندان شيعي معاصر/ هادي ايزدپناهي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۶۳
شيعه شناسي۵۳
بررسي وضعيت اجتماعي شيعيان اماميه در قرن چهارم/ الهام تات شه دوست.- به راهنمايي قاسم جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۶۴
شيعه شناسي۳۸
بررسي وضعيت سياسي اجتماعي شيعيان بحرين بعد از انقلاب اسلامي ايران/ اکبر افراخته.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره حسن تلاشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۶۵
شيعه شناسي۱
بررسي وضعيت سياسي - اجتماعي شيعيان جمهوري آذربايجان/ ولي جباري.- به راهنمايي محمود تقي‌زاده داوري.- با مشاوره بهرام امير احمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه‌شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۶۶
شيعه شناسي۴۰
بررسي وضعيت سياسي - اجتماعي شيعيان عربستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران/ علي گراوند.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۶۷
شيعه شناسي۹
بررسي وضعيت سياسي - اجتماعي شيعيان لبنان بعد از انقلاب اسلامي/ داود نوري.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره شهريار نيازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي شيعيان)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.
۶۸
شيعه شناسي۴۳
بررسي وضعيت سياسي - اجتماعي شيعيان مصر بعد از انقلاب اسلامي ايران/ محمد سوري لکي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۶۹
شيعه شناسي۲۹
بررسي وضعيت سياسي و اجتماعي شيعيان ترکيه پس از انقلاب اسلامي ايران/ بابک وفايي دوست.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره امداد توران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۷۰
شيعه شناسي۷۷
بررسي و نقد آراء مستشرقان در خصوص موعودگرايي شيعي: با تأکيد بر آثار و انديشه‌هاي دکتر عبدالعزيز ساشادينا/ زينب روح الامين.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري؛ احمد بهشتي مهر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۷۱
شيعه شناسي۵۷
تاثير آموزه‌هاي شيعي در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي کودکان (بررسي در شهر قم)/ محمد حسنعلي پورسليماني.- به راهنمايي محمدحسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۷۲
شيعه شناسي۴۱
تاثير آيين‌هاي شيعي بر کاهش آسيب‌هاي اجتماعي/ حسن احتشام.- به راهنمايي حسن خيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۷۳
شيعه شناسي۷۲
تاثير دين بر کاهش آسيب هاي اجتماعي استان ايلام طبق آموزه هاي شيعي/ زهرا مرادي.- به راهنمايي محمد حسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۷۴
شيعه شناسي۱۱
تاثير فرآيند جهاني شدن بر فرهنگ ديني ايران/ عدالت حقيقي.- به راهنمايي محمود تقي زاده داوري.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۷۵
شيعه شناسي۳۴
تحليل تاثير آموزه‌هاي شيعي بر سرمايه اجتماعي با تاکيد بر جوانان شيعه ايران/ مرتضي مرادقلي.- به راهنمايي محمدحسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
۷۶
شيعه شناسي۴۹
تعامل شيعيان با ساير مذاهب اسلامي در ري تا قرن هفتم/ برهان بيگدلي نشاط.- به راهنمايي قاسم جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۷۷
شيعه شناسي۷۴
توحيد عملي در زندگاني حضرت علي (ع)/ سميه ديداري.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۷۸
شيعه شناسي۲۳
رسالت انبياء از ديدگاه حضرت علامه طباطبايي و حضرت امام خميني (ره)/ ستار اصغري.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- با مشاوره احمدرضا شاهرخي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام شيعي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۰.
۷۹
شيعه شناسي۶۱
زبان دين از ديدگاه امام خميني (ره) و آيت الله جوادي آملي (دام ظله)/ جواد صيدانلو.- به راهنمايي سليمان خاکبان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۸۰
شيعه شناسي۱۶
عدالت در نظام خانواده در اسلام/ حسين قربانپور آراني.- به راهنمايي علي اله بداشتي.- با مشاوره محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۸۹.
۸۱
شيعه شناسي۶۲
گفتمان شيعه درباره شکل‌گيري جامعه سياسي از ديدگاه متفکران معاصر شيعه/ مجتبي موسوي.- به راهنمايي محمدحسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش جامعه‌شناسي)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۸۲
شيعه شناسي۳۱
مساله علم در آثار دانشمندان معاصر شيعه/ عين الله زرين‌جويي.- به راهنمايي عسگر ديرباز.- با مشاوره احمدرضا شاهرخي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
۸۳
شيعه شناسي۷۹
معناي زندگي، مباني و پيامدهاي آن در آموزه هاي شيعه با تاکيد بر نهج البلاغه/ نسيم سرلک.- به راهنمايي زهرا خزايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش کلام)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۸۴
شيعه شناسي۵۲
نقش علماي شيعي عصر ايلخاني در گسترش حيات سياسي - اجتماعي تشيع (با تاکيد بر نقش خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي)/ کبري حکمتيان.- به راهنمايي قاسم جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
۸۵
شيعه شناسي۶۶
وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه/ فريده قنواتي.- به راهنمايي محمد جواد نجفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، گروه شيعه شناسي (گرايش تاريخ)، رشته شيعه شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4143
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

كتابخانه مركزي - معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما